Spôsob predaja - Acyonix

SK EN
Kontakt

 ACIONYX s.r.o.
 Dostojevského rad 5
 SK – 811 09 Bratislava

Spôsob predaja

Spoločná kolaudácia apartmánov a objektu bola uskutočnená. Apartmány možno nadobudnúť do vlastníctva právoplatným podpisom kúpnej zmluvy a zaplatením kúpnej ceny.
Predmetom predaja je okrem apartmánu s pivnicou aj spoluvlastnícky podiel na pozemku, spoločných častiach a spoločných zariadeniach, ako aj jedno vyhradené parkovacie miesto.
Kupujúci pristúpi k zmluve o výkone správy s miestnou správcovskou firmou, súčasťou správy bude aj rozúčtovanie nákladov na energie a odvoz odpadu, upratovanie spoločných priestorov, údržba zelene a čistenie komunikácií v zime.
Suma kúpnej ceny bude po podpise kúpnej zmluvy zložená buď do notárskej úschovy bude uvoľnená v prospech predávajúceho až po zápise vlastníckeho práva kupujúceho na list vlastníctva.
Na kúpu apartmánu je možné si vziať aj hypotekárny úver.